Sobota, 26 listopada 2022

Tytuł V Pozwolenia na korzystanie z powietrza 101

9 lutego 2022

Jeśli prowadzisz firmę, która emituje niebezpieczne substancje do powietrza podczas procesu produkcyjnego, to Twoja wydajność jest regulowana przez amerykańską ustawę Clean Air Act (CAA).

CAA ma na celu ochronę jakości powietrza w celu wspierania zdrowia publicznego, co sprawia, że Twoim obowiązkiem jest podjęcie niezbędnych działań w celu zapewnienia, że Twoja firma nie ma negatywnego wpływu na lokalną jakość powietrza. Niekorzystny wpływ na środowisko to każdy znaczący lub rozległy wpływ na zdrowie ludzkie, zasoby naturalne lub dziką przyrodę.

Ponieważ tak wiele firm jest zobowiązanych do posiadania pozwolenia Title V, często pojawia się wiele pytań i niepewności. Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, ten artykuł przedstawia kurs ERA w zakresie Title V. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, przeczytaj nasz obszerny przewodnik po zezwoleniach Title V.

Kto potrzebuje pozwolenia Title V na korzystanie z powietrza?

Nie każda firma w Ameryce potrzebuje pozwolenia Title V Air, nawet jeśli emituje jakąś formę niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza (HAPs). Zamiast tego, EPA ustaliła pewne specyficzne wymagania, co oznacza, że tylko niektóre firmy są zobowiązane do spełnienia warunków Title V Air Permit.

Twoja firma jest zobowiązana do posiadania Title V Air Permit jeśli jeden lub więcej z poniższych warunków ma zastosowanie do Twojego zakładu:

  • Twoje główne źródła emitują HAPs w ilości równej lub przekraczającej Major Source Threshold (MST) wynoszącej 100 ton rocznie. Główne źródło definiuje się jako każdy punkt emisji, który emituje co najmniej 10 ton dowolnego konkretnego HAP na rok lub ponad 25 ton dowolnej kombinacji HAP na rok.Tytuł V Air ma również zastosowanie, jeśli Twoje źródła emitują więcej niż 50 ton na rok lotnych związków organicznych lub tlenków azotu.
  • Każda z Twoich emisji podlega Nowym Standardom Działania Źródła, NESHAPS, lub przepisom o zapobieganiu wypadkom chemicznym.
  • Którekolwiek z twoich źródeł - o dowolnej wielkości - podlegają federalnym przepisom dotyczącym kwaśnych deszczów.
  • Jeśli używasz jakiejkolwiek spalarni odpadów stałych, która podlega sekcji 129(e) CAA. Spalarnie te mają zdolność do spalania ponad 35 Mg odpadów mieszkalnych lub komercyjnych dziennie.
  • Twoje źródła emitują więcej niż 100.000 ton równoważnika dwutlenku węgla gazów cieplarnianych rocznie.

Kto nie potrzebuje pozwolenia Title V Air Permit?

W CAA istnieje pewna elastyczność, która może oznaczać, że Twoja firma nie musi posiadać pozwolenia Title V Air Permit. Sprawdź, czy któryś z tych warunków ma zastosowanie:

  • Twój zakład ma niższy potencjał emisji (PTE) regulowanych emisji do powietrza niż MST lub inne limity emisji Title V.
  • Zgadzasz się sztucznie ograniczyć potencjalne emisje poprzez egzekwowalny warunek pozwolenia. Miałoby to zastosowanie, jeśli PTE jest wyższe niż MST, ale zgodzisz się działać przy niższej zdolności produkcyjnej.
  • Dokładnie zgłosiłeś rzeczywiste emisje HAPs i VOCs do powietrza poniżej 50% obowiązujących progów emisji Title V, wykazując, że pomimo PTE twoje rzeczywiste działania nie narażą cię na ryzyko przekroczenia progów emisji Title V.

Oczywiście, zawsze najlepiej jest dwukrotnie sprawdzić wymagania Title V u lokalnych regulatorów powietrza, zanim zdecydujesz, że nie musisz posiadać zaktualizowanego pozwolenia. Konsekwencje przypadkowego nieprzestrzegania przepisów mogą być bardzo dotkliwe.

Uzyskiwanie pozwolenia na korzystanie z powietrza zgodnie z tytułem V

Jeśli wymagane jest uzyskanie pozwolenia Title V Air Permit dla zakładu, należy skontaktować się z państwową lub lokalną agencją kontroli zanieczyszczeń powietrza. Będą one odpowiedzialne za prace administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia.

Jednakże po złożeniu wniosku o zezwolenie Title V Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ma 45 dni na przeanalizowanie wniosku o zezwolenie i przedstawienie wszelkich zmian w standardowych warunkach Title V, jakie uzna za stosowne w oparciu o lokalizację zakładu, potencjał emisji, rodzaje procesów i inne aspekty środowiskowe, które mogą mieć wpływ na zdolność zakładu do spełnienia ogólnych wymogów CAA.

Ponadto zezwolenie Title V Air Permit staje się własnością publiczną i jest dostępne do wglądu publicznego i rządowego. Komentarze od społeczeństwa i innych lokalnych organów zarządzających są zbierane przez 30 dni i są później wykorzystywane podczas oceny naszego wniosku o wydanie pozwolenia Title V Air Permit przez EPA. Jest to okazja dla grup społecznych, aby zgłosić wszelkie obawy dotyczące wpływu, jaki mogą mieć Państwa procesy, a także moment, w którym najbardziej będą Państwo musieli udowodnić swoją odpowiedzialność za środowisko.

Zazwyczaj te dwa okresy oceny nakładają się na siebie, co może przyspieszyć proces wydawania pozwoleń z 75 dni, ale nie zawsze tak jest.

Po zapoznaniu się z propozycją pozwolenia i komentarzem publicznym, EPA odrzuca lub akceptuje pozwolenie Title V Air Permit. Pozwoli to lokalnemu organowi regulacyjnemu na wydanie pozwolenia na działalność Państwa firmy. Jednakże, jeżeli EPA odrzuci Państwa wniosek o wydanie pozwolenia Title V Air Permit, będą Państwo mieli 90 dni na poprawienie wniosku o pozwolenie w celu dostosowania go do zaleceń EPA, które mają na celu utrzymanie zgodności Państwa firmy z CAA.

Ponadto, jeżeli Państwa pozwolenie zostanie zaakceptowane, społeczeństwo będzie miało 60 dni na złożenie wszelkich skarg, o ile skargi te opierają się na komentarzach zebranych podczas okresu przeglądu publicznego. Jeśli społeczeństwo nie zgłosiło wcześniej żadnych problemów, nie może teraz zablokować waszego pozwolenia. Społeczeństwo może jednak złożyć zażalenie w oparciu o sytuację, która miała miejsce w ciągu ostatnich 30 dni (np. awaria sprzętu lub wyciek), ponieważ wydarzyło się to poza okresem publicznych komentarzy.

Po uzyskaniu pozwolenia Title V na korzystanie z powietrza

Po uzyskaniu pozwolenia Title V Air Permit, należy je odnawiać co 5 lat. W tym czasie będziesz musiał wykazać zgodność z warunkami pozwolenia poprzez coroczne raportowanie organom regulacyjnym swoich emisji do powietrza, w tym HAPs i VOCs.

Aby wypełnić raporty zgodności, będziesz musiał monitorować wszystkie swoje emisje do powietrza poprzez prowadzenie dziennych lub tygodniowych zapisów zapewniających, że mieszczą się one w limitach emisji.

Twoje pozwolenie może wymagać zbierania dodatkowych danych o niektórych źródłach, w zależności od charakteru Twojej działalności i zaleceń EPA. Mogą one wymagać od Ciebie monitorowania emisji powietrza z niektórych głównych źródeł co godzinę lub nawet co minutę. Aby to zrobić, trzeba będzie wdrożyć jakiś rodzaj systemu ciągłego monitorowania emisji (CEMS).

Wszelkie odchylenia w operacji lub emisji do powietrza będzie musiał być dokładnie rozliczane i zgłaszane do organów regulacyjnych, w tym czas, dlaczego to się stało, jak długo to trwało, i jakie działania naprawcze podjęte.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zezwoleniach Title V, pobierz nasz bezpłatny przewodnik "The Title V Air Permit Handbook".